loder

Spółka z o.o. – pierwsze kroki

Home / Poradnik / Spółka z o.o. – pierwsze kroki
Poradnik 0

Spółka z o.o. – pierwsze kroki

Decydując się prowadzenie działalności gospodarczej należy wybrać z dostępnego zbioru odpowiednią jej formę. Jest to bardzo ważna decyzja. Pod uwagę należy wziąć, iż każdą aktywność gospodarczą posegregowano na rodzaje, nadano jej nazwę i opisano zasady, które jej dotyczą.

Do dyspozycji jest obszerny zbiór form prowadzenia działalności. Wyróżnić można między innymi indywidualną działalność́ gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej), spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ oraz akcyjna), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, formy transgraniczne czy europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego. Podkreślić należy, iż decyzja o wyborze formy prowadzenia działalności powinna być starannie przemyślana. Każdej z form towarzyszą specyficzne prawa i obowiązki wobec partnerów biznesowych czy też państwa. Czynniki te wpływają na sukces kształtując wysokość kosztów, zysków, szans i ryzyk.

Przemyślany dobór formy działalności pozwala na dostostosowane parametrów funkcjonowania do celów stawianych organizacji. Jedną z wyodrębnionych form prowadzenia działalności jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to bardzo chętnie wybierana spółka. Przedsiębiorcy decydują się na tą formę działalności między innymi ze względu na osiągnięcie większych rozmiarów i skali swojej działalności

Spółkę tą może założyć jeden lub większa liczba osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność́ prawną. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością̨ nie może założyć́ – jako jedyny wspólnik – inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨.

Jednoosobowa sp. z o.o. może jednak wtórnie stać́ się̨ jedynym wspólnikiem sp. z o.o. poprzez nabycie wszystkich udziałów w sp. z o.o. Spółki tego typu są przeważnie zakładane przez wspólników chcących zachować́ bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.

Spółkę można założyć na czas oznaczony (w tym okres realizacji określonego zadania) albo czas nieoznaczony. Dodatkowym czynnikiem jest chęć minimalizacji ryzyka związanego ze zwiększaniem się odpowiedzialności za zobowiązania osób wybranych do Zarządu. Ta forma działalności pozwala właścicielom ograniczyć ryzyko utraty środków zaangażowanych w spółkę do wysokości wkładu wniesionego do spółki (wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Spółka staje się̨ odrębnym podmiotem prawa z chwilą zawarcia umowy spółki – tzw. spółka z ograniczona odpowiedzialnością̨ w organizacji. Osobowość́ prawną uzyskuje z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są przeważnie prowadzone przez niewielką liczbę wspólników, co sprzyja kontynuowaniu rozwoju zainicjowanego na wcześniejszych etapach współpracy. Kanwą tworzenia i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.