W trakcie na prowadzenia biznesu lub też realizowania innego pomysłu pojawiają się okresy, w których nie można w terminie wywiązać się z ciążących obowiązków. Dobrym przykładem jest brak możliwości zapłaty w terminie za zobowiązania. Co do zasady nikt, kto prowadzi rentowny projekt nie przyjmuje założenia o pojawieniu się trudności, ale trzeba być na nie przygotowanym.

Czasami czujność top managerów bywa uśpiona, ponieważ prawie wcale nie doświadczą trudności płatniczych. Trzeba pamiętać jednak, że zarówno podejmowane przez nas decyzje jak i zmiany otoczenia sprawiają, że bieżąca analiza sytuacji jest podstawą przetrwania w długim okresie, a za brak wywiązywania się ze zobowiązań grożą liczne sankcje.

Jednym z obszarów bardzo dokładnie określających terminy zapłaty oraz kary za ich złamanie jest prawo podatkowe. Pomimo iż przepisy te są bardzo restrykcyjne, pozwalają jednak podatnikowi, w sytuacjach szczególnych, powoływać się na różne okoliczności, które powodują obiektywny bak możliwości wywiązania się ze zobowiązania.

Jednym z takich przepisów jest art. 116 Ordynacji podatkowej umożliwiający uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Aby zobowiązany uniknął odpowiedzialności w okresie kiedy pełnił funkcję członka zarządu powinien:

  1. we właściwym czasie zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości,
  2. spowodować aby zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260 ),
  3. spowodować aby zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260 ),
  4. udowodnić, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy zobowiązanego,
  5. wskazać mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Aby uniknąć ponoszenia odpowiedzialności wystarczy udowodnić tylko jedną ze wskazanych powyżej okoliczności. Trzeba podkreślić, iż w praktyce przeprowadzenie takiego dowodu przed stosownym organem jest bardzo wymagającym zadaniem, do którego należy być doskonale przygotowanym.