Data aktualizacji: 24.01.2018 r.
Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne
Wyszczególnienie
A – analogiczny okres roku poprzedniego=100
A1 – od początku roku do końca okresu
(analogiczny okres roku poprzedniego=100)
B – okres poprzedni=100
C – grudzień roku poprzedniego=100
I2 – przecietna miesięczna 2005=100
I3 – przecietna miesięczna 2010=100
2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwa w tys. 5 960 5 976 5 982 5 991 5 990 6 002 6 022 6 026 6 031 6 036 6 053 6 065
A 104,5 104,6 104,5 104,6 104,5 104,3 104,5 104,6 104,5 104,4 104,5 104,6
B 102,8 100,3 100,1 100,2 100,0 100,2 100,3 100,1 100,1 100,1 100,3 100,2
I3 111,0 111,3 111,4 111,6 111,6 111,8 112,1 112,2 112,3 112,4 112,7 112,9
Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu okresu) w tys. 1 397,1 1 383,4 1 324,2 1 252,7 1 202,1 1151,6 1 140,0 1 136,1 1 117,1 1 069,5 1 067,7 1 081,7
A 84,8 83,7 82,7 82,3 82,5 82,7 83,7 84,4 84,4 81,8 81,3 81,0
B 104,6 99,0 95,7 94,6 96,0 95,8 99,0 99,7 98,3 95,7 99,8 101,3
Stopa bezrobocia rejestrowanegob (stan w końcu okresu) 8,5 8,4 8,0 7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6
Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw a w zł 4 277,32 4 304,95 4 577,86 4 489,07 4 390,99 4 508,08 4 501,52 4 492,63 4 473,06 4 574,35 4 610,79 4 973,73
A 104,3 104,0 105,2 104,1 105,4 106,0 104,9 106,6 106,0 107,4 106,5 107,3
B 92,3 100,6 106,3 98,1 97,8 102,7 99,9 99,8 99,6 102,3 100,8 107,9
Przeciętne miesięczne realne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw a A 102,6 101,8 103,1 102,1 103,4 104,5 103,2 104,8 103,9 105,4 104,1 105,3
B 91,9 100,3 106,4 97,8 97,8 102,9 100,1 99,9 99,2 101,8 100,3 107,8
I3 115,2 115,5 122,9 120,2 117,6 121,0 121,1 121,0 120,0 122,2 122,6 132,2
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł 2 101,31 2099,40 2 127,47 2 127,96 2 131,96 2 128,4 2 131,0 2 141,4 2 143,9 2 172,21 2 190,31 2 158,21
A 101,5 101,4 102,1 102,1 102,3 102,2 102,2 102,4 102,4 103,6 104,5 102,9
B 100,2 99,9 101,3 100,0 100,2 99,8 100,1 100,5 100,1 101,3 100,8 98,5
Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych A 99,9 99,3 100,2 100,1 100,3 100,4 100,1 100,2 99,7 100,8 101,4 100,2
B 99,5 99,5 101,4 99,8 100,0 99,9 100,2 100,7 99,7 100,8 100,3 98,3
I3 115,5 114,9 116,5 116,3 116,3 116,2 116,4 117,2 116,8 117,7 118,1 116,1
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta rolników indywidualnych brutto w zł 1192,30 1 173,15 1 199,21 1 216,24 1 195,55 1 195,19 1 214,36 1 195,38 1 197,19 1 222,35 1 202,24 1 197,55
A 100,2 100,1 101,6 101,5 101,4 101,5 101,5 101,6 101,7 102,1 102,1 102,3
B 101,8 98,4 102,2 101,4 98,3 100,0 101,6 98,4 100,2 102,1 98,4 99,6
Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta rolników indywidualnych brutto A 98,6 98,0 99,7 99,5 99,4 99,7 99,4 99,4 99,0 99,3 99,0 99,6
B 101,1 98,0 102,3 101,2 98,1 100,1 101,7 98,6 99,8 101,6 97,9 99,4
I3 113,0 110,7 113,2 114,6 112,4 112,5 114,4 112,8 112,6 114,4 112,0 111,3
Dochody budżetu państwa c (od początku roku do końca okresu) w mln zł 36 957,4 60 942,5 85 246,5 116 896,9 143 331,4 176 701,7 206 105,8 235 026,4 262 262,6 295 020,9 323 263,2 .
Wydatki budżetu państwa c (od początku roku do końca okresu) w mln zł 30 207,5 60 086,4 87 530,8 117 879,6 143 492,0 170 841,4 203 754,2 230 138,4 258 487,5 292 351,6 325 675,6 .
Wynik (saldo) budżetu państwa c (od początku roku do końca okresu) w mln zł 6 749,9 856,1 -2 284,3 -982,7 -160,6 5 860,4 2 351,6 4 888,0 3 775,1 2 669,3 -2 412,4 .
a Dane obejmują podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b Dane opracowano z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowanych w latach 2000–2002 (I–XII 2002 r. – mianownik) – na podstawie wyników Powszechnego Spisu  Rolnego 1996,
od I 2002 r. (I–XII 2002 r. – licznik) – do XI 2010 r. – na podstawie Narodowego Spisu  Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002, a od XII 2010 r. – na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. Dane nie są w pełni porównywalne z danymi za okresy poprzednie.
c Dane Ministerstwa Finansów.
d Dane niewyrównane sezonowo.
e Od 2011 r. jako ceny stałe przyjęto ceny stałe 2010 r. (średnie ceny bieżące 2010 r.). Patrz uwagi ogólne pkt.13.
f Wskaźniki dynamiki przy stałej podstawie obliczono metodą nawiązania łańcuchowego. Obliczanie innych wskaźników dynamiki produkcji (np. miesiąc poprzedni=100) na podstawie prezentowanych nie jest wskazane.
g Wybrane działy sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”; dotyczy podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób oraz 10% reprezentacji podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.
h Dane dotyczą pełnej zbiorowości.
i Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; dane dotyczą przedsiębiorstw zaklasyfikowanych według PKD 2007 do działu 47.
j Od stycznia 2017 r. – dane wstępne.
k  Z wyłączeniem działu „Handel hurtowy” (wg PKD 2007).