Dnia 05 lutego 2018 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Projekt aktu wpłynął do Sejmu RP dnia 07 listopada 2017 r. Przepisy wchodzą w życie od dnia 01 stycznia 2019 r. z wyjątkiem art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2018 r.

Ustawa wprowadza istotne regulacje dla pracodawców w zakresie dokumentacji pracowniczej. Zmianie podlegają głównie:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138 i 305),
 2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217),
 3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138),
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138).

Wśród wielu zmian, szczególnie ważnymi są:

 1. Nałożenie na Pracodawcę obowiązku poinformowania, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:
  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
 1. Skrócenie okresu przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat;
 2. Wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej