• 30 kwietnia br. traci moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a w jej miejsce wchodzi tzw. Konstytucja Biznesu, na którą składa się 5 ustaw:
  • Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowe prawo ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją, a czy przyniesie?